Advertisement

סיום תיאור

התבנית

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: תבנית:מבנה תבנית עבודה

נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: תבנית:מבנה תבנית עבודה נמצאה תבנית הקוראת לעצמה: תבנית:סיום תיאור


הוראות שימוש

הכניסו את צירוף התווים {{בעריכה}} לראש הערך עליו אתם עובדים כדי למנוע התנגשויות עריכה. התבנית נועדה רק למטרה זו, ויש להשתמש בה זמן קצר ככל האפשר. ויקיפד ששם תבנית זו, מתבקש להקפיד להסירה עם סיום העבודה או ברגע שזיהה שאין ביכולתו להמשיך לעבוד על הערך.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.